POLITYKA PRYWATNOŚCI

(KLAUZULA INFORMACYJNA RODO)

Niniejsza POLITYKA PRYWATNOŚCI (KLAUZULA INFORMACYJNA RODO) określa zasady korzystania przez stronę internetową www.zubrowa10.pl (nazywaną dalej „Serwisem”) z plików cookies oraz zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w zakładce START [panel kontaktowy], w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.

 

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Właścicielem Serwisu www.zubrowa10.pl jest ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK.
 2. Użytkownikiem Serwisu jest podmiot – Użytkownik, na którego rzecz właściciel Serwisu świadczy usługi drogą elektroniczną.
 3. W celu obsługi korespondencji pomiędzy Użytkownikiem a właścicielem Serwisu,
  Użytkownik wypełnia formularz kontaktowy i wysyła go (w zakładce START [panel kontaktowy]).


II. INFORMACJE ZAWARTE W USŁUGACH

 1. Serwis pozyskuje informacje o Użytkownikach poprzez:
  a) dobrowolnie wprowadzenie danych przez Użytkownika w formularzu kontaktowym (w zakładce START [panel kontaktowy]);
  b) gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego.
 2. Serwis może ponadto zapisać informacje o parametrach połączenia (oznaczenie czasu, adres IP).
 3. Dane użyte w formularzu kontaktowym (w zakładce START [panel kontaktowy]) mogą być udostępnione osobom trzecim jedynie za zgodą Użytkownika.
 4. Dane podane w formularzu kontaktowym (w zakładce START [panel kontaktowy]) mogą stanowić zbiór potencjalnych klientów właściciela Serwisu.
 5. Dane podane w formularzu kontaktowym (w zakładce START [panel kontaktowy]) są przetwarzane w celu obsługi korespondencji.


III. INFORMACJA O PLIKACH COOKIES

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu  końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskujących do nich dostęp jest właściciel Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu identyfikacji oprogramowania wykorzystywanego przez Użytkownika Serwisu oraz w celu optymalizacji funkcjonowania oraz bezpieczeństwa Serwisu. Pliki cookies zawierają dane domeny, z której pochodzą, określają czas przechowywania ich na komputerze Użytkownika jak również posiadają przypisany numer.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies:
  a) sesyjne, które są plikami tymczasowymi, przechowywanymi w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  b) stałe, które są przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Użytkownik ma możliwość ograniczenia stosowania plików cookies, jednakże ograniczenie to może mieć wpływ na funkcjonalność i dostępność niektórych funkcji zawartych na stronach internetowych Serwisu.
 7. W zakresie informacji o preferencjach Użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google Użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/.


IV. UDOSTĘPNIANIE DANYCH

 1. Przesłanie przez Użytkownika zgłoszenia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych przez Serwis w celu realizacji usług, w oparciu o art. 6 ust 1 pkt a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/579 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usług jest właściciel Serwisu.
 3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w celu kontroli i weryfikacji, a także ma prawo wystąpić do Administratora z wnioskiem o usunięcie swoich danych osobowych.
 4. Dane udostępnione w Serwisie podlegają udostępnieniu osobom trzecim wyłącznie w granicach prawem dozwolonych.
 5. Dane umożliwiające identyfikację osoby fizycznej są udostępniane wyłącznie za zgodą tej osoby.
 6. Właściciel Serwisu ma prawo udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.


V. INFORMACJE O GROMADZENIU DANYCH – FORMULARZ KONTAKTOWY

 1. Podczas korzystania z naszego formularza on-line (formularza kontaktowego w zakładce START [panel kontaktowy]) zbierane dane wykorzystywane są wyłącznie do umożliwienia kontaktu z Użytkownikami przy użyciu danych kontaktowych wprowadzonych do formularza.
 2. Rejestracja elektroniczna tych danych jest niezbędna, jeżeli Użytkownik chce skorzystać z tej usługi. Dane te, podawane przez Użytkownika naszego Serwisu internetowego dobrowolnie, mogą umożliwić/ułatwić identyfikację Użytkownika.


VI. KLAUZULA INFORMACYJNA DLA OSÓB ODWIEDZAJĄCYCH SERWIS

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, RODO) informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jan Walencik.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu rejestracji w modułach Serwisu, które tego wymagają, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą podmioty uprawnione do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa lub upoważnione w oparciu o wyrażone przez Panią/Pana zgody.
 4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do czasu zakończenia działalności Serwisu.
 5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach dotyczących ochrony danych osobowych.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może być niezbędne do korzystania z części zasobów Serwisu.


VII. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

 1. Administrator Serwisu zapewnia bezpieczeństwo danych osobowych dzięki odpowiednim środkom technicznym oraz organizacyjnym, mającym na celu zapobieżenie bezprawnemu przetwarzaniu danych oraz ich przypadkowej utracie, zniszczeniu oraz uszkodzeniu. Ponadto dokładamy szczególnej staranności, żeby informacje osobowe były:
  a) poprawne i przetwarzane w sposób zgodny z prawem,
  b) uzyskane tylko dla określonych celów i nieprzetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami,
  c) adekwatne, odpowiednie i nienadmiarowe,
  d) dokładne i aktualne,
  e) nieprzechowywane dłużej niż to konieczne,
  f) przetwarzane zgodnie z prawami przysługującymi osobom (których dotyczą), w tym zgodnie z prawem do zastrzeżenia udostępniania,
  g) bezpiecznie przechowywane,
  h) nietransferowane bez odpowiedniej ochrony.


VIII. UDOSTĘPNIANIE INFORMACJI O UŻYTKOWNIKACH

 1. Administrator Serwisu nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza danych Użytkowników osobom lub instytucjom trzecim.
 2. Administrator Serwisu może przedstawić współpracującym instytucjom zestawienia statystyczne oglądalności Serwisu, nie pozwalające jednak na identyfikację poszczególnych Użytkowników. W przypadku kontroli Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Pani/Pana dane mogą zostać udostępnione pracownikom Inspektoratu zgodnie z rozporządzeniem RODO. W przypadku naruszenia prawa, lub gdy będą wymagały tego przepisy prawa, możemy udostępnić Pani/Pana dane organom wymiaru sprawiedliwości na podstawie odpowiednich przepisów prawa/nakazu sądowego/innych dokumentów.


IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Administrator Serwisu zastrzega, że w przyszłości może wprowadzić zmiany w Polityce Prywatności (KLAUZULI INFORMACYJNEJ RODO). Korzystając z Serwisu Użytkownik akceptuje zmiany w nowej wersji Polityki Prywatności. W przypadku pytań lub wątpliwości związanych z gromadzeniem/przechowywaniem danych, prosimy o kontakt z Administratorem. Wszelkie dane kontaktowe znajdują się w zakładce START [panel kontaktowy] naszego Serwisu.  

PRIVACY POLICY

(GDPR/RODO INFORMATION CLAUSE)

This PRIVACY POLICY (GDPR/RODO INFORMATION CLAUSE) sets out the rules for the use of cookies by the website www.zubrowa10.pl (hereinafter referred to as the “Website”) and the rules regarding the processing of personal data by the Administrator in the HOME tab [contact panel], including the grounds, purposes and scope of personal data processing and the rights of persons whose data relate to.

 

I. GENERAL INFORMATION

 1. The owner of the Website www.zubrowa10.pl is ŻUBROWA 10 JAN WALENCIK.
 2. A User of the Website is an entity for whom the owner of the Website provides services electronically.
 3. In order to handle correspondence between the User and the owner of the Website, The User fills in the contact form and sends it (in the HOME tab [contact panel]).


II. INFORMATION CONTAINED IN THE SERVICES

 1. The Website obtains information about Users by:
  a) voluntary entering of data by the User in the contact form (in the HOME tab [contact panel]);
  b) collection of web server logs by the hosting provider.
 2. The Website can also store information about the connection parameters (time stamp, IP address).
 3. The data used in the contact form (in the HOME tab [contact panel]) can be made available to third parties only with the User’s consent.
 4. The data provided in the contact form (in the HOME tab [contact panel]) may constitute a set of potential customers of the Website owner.
 5. Data provided in the contact form (in the HOME tab [contact panel]) is processed in order to handle correspondence.


III. INFORMATION ABOUT COOKIES

 1. The Website uses cookies.
 2. Cookie files (cookies) are IT data, in particular text files, which are stored on the Website User’s end device and are intended for using the Website pages.
 3. The entity placing cookies on the Website User’s end device and accessing them is the owner of the Website.
 4. Cookies are used to identify the software used by the Website User and to optimize the functioning and security of the Website. Cookie files contain data of the domain they come from, determine the time of their storage on the User’s computer as well as have an assigned number.
 5. There are two main types of cookie files used within the Website:
  a) session files, which are temporary files stored on the User’s end device until logging out, leaving the website or turning off the software (web browser),
  b) permanent files, which are stored on the User’s end device for the time specified in the cookie file parameters or until they are deleted by the User.
 6. The User has the option of limiting the use of cookies, however, this limitation may affect the functionality and availability of some of the functions contained on the Website pages.
 7. In terms of information about the User’s preferences collected by the Google advertising
  network, the User may view and edit information resulting from cookies using the tool: https://www.google.com/ads/preferences/.


IV. DATA SHARING

 1. Submitting the application by the User is tantamount to consenting to the storage and processing of personal data by the Website in order to provide services, based on Article 6(1)(a) of the Regulation of the European Parliament and of the Council of the European Union 2016/579 of April 27, 2016 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation).
 2. The Administrator of personal data processed for the purpose of providing services is the owner of the Website.
 3. The User has the right to access its data for inspection and verification purposes and has the right to request the Administrator to delete its personal data.
 4. The data made available on the Website is made available to third parties only within the limits permitted by law.
 5. Data enabling the identification of a natural person are made available only with the consent of that person.
 6. The Website owner has the right to provide information collected by the Website to
  authorized bodies on the basis of lawful requests to the extent resulting from the request.


V. INFORMATION ON DATA COLLECTION – CONTACT FORM

 1. When using our online form (contact form in the HOME tab [contact panel]), the data collected is used solely to enable contact with the Users using the contact data entered into the form.
 2. Electronic registration of this data is necessary if the User wants to use this service. These data, provided voluntarily by the User of our Website, may enable / facilitate the identification of the User.


VI. INFORMATION CLAUSE FOR VISITORS TO THE WEBSITE

In accordance with Article 13 of the Regulation of the European Parliament and of the Council of April 27, 2016 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and repealing Directive 95/46/EC (General Data Protection Regulation, GDPR/RODO), we inform you that:

 1. The Administrator of your personal data is Jan Walencik.
 2. Your personal data is processed for the purpose of registration in the Website modules that require it, on the basis of Article 6(1)(a) of the General Data Protection Regulation of April 27, 2016.
 3. The recipients of your personal data will be entities authorized to receive them on the basis of legal provisions or authorized based on your consent.
 4. Your personal data will be stored until the end of the Website’s activity.
 5. You have the right to request the Administrator to access personal data, the right to rectify it, delete or limit processing, and the right to transfer data.
 6. You have the right to lodge a complaint with the supervisory authority competent in matters
  relating to the protection of personal data.
 7. Providing personal data is voluntary, however, it may be necessary to use some of the Website’s resources.


VII. SAFETY RULES

 1. The Website Administrator ensures the security of personal data through appropriate
  technical and organizational measures aimed at preventing unlawful data processing as well as their accidental loss, destruction or damage.
  In addition, we take special care to ensure that personal information is:
  a) correct and processed lawfully,
  b) obtained only for specific purposes and not further processed in a manner inconsistent with these purposes,
  c) adequate, appropriate and not redundant,
  d) accurate and up to date,
  e) not stored longer than necessary,
  f) processed in accordance with the rights of persons (they relate to), including the right to reserve sharing,
  g) safely stored,
  h) non-transferable without adequate protection.


VIII. SHARING OF USER INFORMATION

 1. The Website Administrator does not pass on, sell or lend Users’ data to third parties or
  institutions.
 2. The Administrator of the Website may present to the cooperating institutions statistical
  summaries of usage of the Website, which, however, do not allow to identify individual
  Users. In the event of control by the President of the Personal Data Protection Office, your
  data may be made available to the employees of the Inspectorate in accordance with the
  GDPR/RODO regulation. In the event of a violation of the law, or when it will be required by law, we may disclose your data to judicial authorities on the basis of relevant provisions of law/court order/other documents.


IX. FINAL PROVISIONS

The Website Administrator reserves the right to make changes to the PRIVACY POLICY (GDPR/RODO INFORMATION CLAUSE) in the future. By using the Website, the User accepts the changes in the new version of the PRIVACY POLICY. In case of questions or doubts related to the collection / storage of data, please contact the Administrator. All contact details can be found in the HOME tab [contact panel] of our Website.